جزییات خبر

بازديد از شركت تعاونی و توليدی ايمن شعله جويبار

ایمن شعله

بازديد از شركت تعاونی و توليدی ايمن شعله جويبار توسط  مديركل تعاون كار رفاه اجتماعی استان مازندران مهندس باقری

 

معاون بانك توسعه تعاون استان آقای علی جانی

رئيس بانك توسعه تعاون جويبار آقای عليپور، معاون اداره تعاون كار رفاه اجتماعی جويبار